Jacek Antos - ZnanyLekarz.pl


GODZINY PRZYJĘĆ W GABINECIE

WŁOCŁAWEK:

poniedziałek 9.00-19.00
wtorek 9.00-19.00
środa 9.00-19.00
piątek 9.00-17.00

/przyjęcia po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym/

RADZIEJÓW:

czwartek 9.00-19.00

/przyjęcia po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym/

Becikowe

Becikowe – zaświadczenie

W związku z coraz częstszymi informacjami od pacjentek o odmowie wystawiania przez położne środowiskowe zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką medyczną przed 10 tygodniem ciąży, należy wskazać, że położne środowiskowe mają obowiązek wystawić takie zaświadczenie, oczywiście pod warunkiem spełnienia okoliczności potrzebnych do ich otrzymania (czyli posiadania przez kobietę dokumentacji medycznej potwierdzającej wizyty lekarskie w wymaganych terminach, może to być karta ciąży, opis USG lub każda inna dokumentacja). Takie zaświadczenie może wystawić każdy lekarz w Polsce i wcale nie musi to być ginekolog prowadzący ciążę tej pacjentki. Lekarzem uprawnionym do wystawienia zaświadczenia potrzebnego do uzyskania świadczenia rodzinnego zwanego powszechnie becikowym jest oprócz położnych również każdy lekarz rodzinny, co wynika wprost z Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  14 września 2010 r.

Zaświadczenie potrzebne do becikowego może oczywiście wypisać lekarz ginekolog prowadzący ciążę, ale musi się to odbyć zgodnie z Ustawą o Zawodzie lekarza, czyli po uprzednim zbadaniu pacjentki w ramach kolejnej wizyty, co w związku z trudnościami
w dostępie do specjalistów staje się problemem dla pacjentek.
W sytuacji kiedy lekarz rodzinny lub położna odmawia pacjentce wydania zaświadczenia potrzebnego do świadczenia rodzinnego tzw. becikowego, pacjentka powinna oczekiwać od tego lekarza podania na piśmie przyczyn odmowy.

Becikowe – Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w 2019 roku wynosi 1000 zł i jest wypłacana na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Becikowe może uzyskać rodzina, w której dochód netto na osobę nie przekracza 1922 zł.

Wniosek o becikowe składa się w urzędzie gminy, do wydziału odpowiedzialnego za wypłatę świadczeń rodzinnych. Należy pamiętać, że we wniosku o becikowe wpisuje się PESEL dziecka. W celu nadania dziecku PESEL należy zgłosić się do urzędu stanu cywilnego (PESEL zostanie nadany w terminie 30 dni od daty zgłoszenia).

Wniosek o wypłatę becikowego należy składać 12 miesięcy po narodzinach żywego dziecka. Należy pamiętać, że becikowe przysługuje również na dziecko przysposobione. W sytuacji, o której mowa wcześniej, należy złożyć wniosek również w ciągu 12 miesięcy, ale od dnia przysposobienia dziecka. Wnioskować o jednorazową zapomogę, czyli becikowe po przysposobieniu dziecka można do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

 Do wniosku o becikowe należy dołączyć kilka dokumentów :

  • Odpis aktu urodzenia dziecka (skrócony),
  • Dokument potwierdzający wysokość dochodu (można uzyskać w Urzędzie Skarbowym),
  • Pisemne oświadczenie, że jednorazowa zapomoga nie została wcześniej pobrana, ani że nie   wnioskuje o nią równolegle drugi rodzic,
  • Kserokopie dowodów osobistych rodziców,
  • Zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną przed 10 tygodniem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r.